Firma TIROL d.o.o sa sjedištem u Tuzli na adresi ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 4, 75000 Tuzla  pruža pet tipova  usluga i to:

 1. PROJEKTOVANJE SVIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE ZA SVE VRSTE OBJEKATA
 2. PRUŽAMO USLUGU NADZORA NAD IZVODJENJEM ELEKTRIČNIH INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE
 1. PRUŽAMO USLUGE DIZAJNIRANJA, I IZRADE SVIH VRSTA RAZVODNIH I KOMANDIH ORMARA
 2. PRUŽAMO USLUGE MJERENJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA SA IZDAVANJEM PROTOKOLA O STANJU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
 3. PRUŽAMO USLUGU IZRADE, ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Projektovanje elektroenergetskih postrojenja naponskog nivoa do 110 Kv

 • Distributivne transformatorske stanice 10(20)/0,4Kv
 • Transformatorske stanice 110/35/10(20)Kv
 • Rasklopnice naponskog nivoa 10-20kV
 • Srednjenaponska postrojenja
 • Niskonaponska postrojenja 6300A

 

Projektovanje svih vrsta električnih instalacija za stambeno poslovne i industrijske objekte:

 • Elektroenergetske instalacije
 • Instalacije elektromotornih razvoda
 • Instalacija za Alternativne izvore energije
 • Instalacije rasvjete
 • Instalacije računarske mreže
 • Instalacije vatrodojave, protivprovale i kontrole pristupa
 • Instalacije videonadzora
 • Instalacije ozvučenja
 • Projektovanje fotonaponskih – solarnih elektrana

 

Firma posjeduje federalnu licencu za projektovanje na prostoru Federacije BiH: UPI/03-23-2-352/17

Licencu za projektovanje električnih instalacija jake struje i elektroenergetskih postrojenja

za EntiteT Republika srpska Broj: PL1664/2018

Sva obrada podataka projektne dokumentacije se vrši elektronskim putem i uz pomoć adekvatnih softvera kao što su:

 • Microsoft office
 • Autocad
 • ePLAN i
 • Ostali softveri potrebani za izradu projektne dokumentacije.

Pored usluge projektovanja Firma pruža i usluge stručnog nadzora iz oblasti elektrotehnike.Naše usluge vršimo kvaliteno u dogovorenom roku, prema pravilima struke i prema važećim IEC normama.

Firma TIROL d.o.o. Tuzla pruža usluge izrade niskonaponskih razvodnih ormara i to:

 • Distributivna niskonaponska 0,4Kv postrojenja nazivne struje sabirnica do 6300A  – Po licenci svjetskih proizvodjača Schneider Electric, Ritall
 • Izrada MCC fiksnih i kasetnih 0,4kV postrojenja
 • Izrada razvodnih i podrazvodnih ormara za stambeno poslovne objekte
 • Izrada komandnih –upravljačkih ormara
 • Izrada mjernih ormara.

Ispitivanje svih vrsta električnih instalacija i izdavanje ispitnih izvještaja prema

IEC normi  60364-6  2006. Posjedovanje rješenja za periodične preglede od federalnog ministarstva energije i rudarstva broj UP/I-05-17-220/19 od 10.06.2019.

1) ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija,

2) ispitivanje zaštite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom,

3) ispitivanje zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom (izoliranje, pokrivanje, prepreke, prolazi, zaštitni uređaj diferencijalne struje),

4) ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u TN, IT i TT sistemima (ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja i ispitivanje zaštitnih uređaja diferencijalne struje – FI sklopke, zaštitno izoliranje, galvansko odvajanje i izjednačavanja potencijala),

5) mjerenje otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja, električnih transformatora, električnih generatora, električnih motora, električnih kablova i električnih instalacija,

g) mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljivača i mjerenje iznesenog potencijala,

6) mjerenje otpora pogonskih (radnih) i zaštitnih sistema uzemljenja,

7) mjerenje otpora izolirajućih podova i zidova,

8) pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija,

9) mjerenje intenziteta osvjetljenosti,

10) mjerenje otpora galvanske povezanosti (neprekidnosti) na instalacijama za izjednačavanje potencijala,

11) pregled, ispitivanje i mjerenje uređaja za katodnu zaštitu,

12) pregled i ispitivanje uređaja za zavarivanje, pregled i ispitivanje prijenosnih alata uređaja sa elektromotorom (mješalice, bušilice i sl.),

13) mjerenje električnih veličina napona, struje, snage, energije, frekvencije, cos φ, magnetskih i električna polja, kapaciteta, induktiviteta i otpora,

14) kontrola rada pokaznih i registrirajućih instrumenata i provjera redoslijeda faza u elektroenergetskim postrojenjima,

15) utvrđivanje termovizijskom metodom stepena zagrijavanja dijelova elektroenergetskog postrojenja i opreme, sabirnica, električnih uređaja i sl.

Tirol d.o.o. Tuzla pored navedenih usluga pruža i usluge izvodjenja, servisa i odrzavanja električnih instalacija, a to su:

 • Servisiranje i intervencije u toku 24h na elektronergetskim i stambeno poslovnim objektima za sve vrste električnih instalacija.
 • Održavanje električnih instalacija kako na elektroenergetskim objekataim tako i na stambeno poslovnim objekatima,
 • Vršimo izvodjenje električnih instalčacija na manjim ali zahtjevnim instalacijama kao što su manji hoteli, kuće, poslovni prostori, pametne kuće i td.
 • Ispitivanje i izrada elaborata o stanju električne instalaciju u Vašem objektu,
 • Mjerenje potrošnje električne energije i analiza električne mreže,
 • Izrada  studije u smanjenu potrošnje električne energije,
 • Izrada studije i analiza utroška  prekomjerne reaktivne energije,
 • Analiza stanja i izrada elaborata vršnog opterećenja,
 • Pružamo konsalting i savjetovanje iz oblasti energetike i slabe struje.