IZRADA NISKONAPONSKIH RAZVODNIH ORMARA

Izrada glavnog razvodnog mjernog ormara GRMO-27

  • Oktobar 2017 godine
  • Elektrovod Cazin

Izrada MCC ormara dekarbonizacije

  • Septembar 2018
  • Sisecam Soda Lukavac

Izrada glavnog razvodnog mjernog ormara GRMO-27

  • Septembar 2018
  • Elektrovod Cazin

Izrada distributivnog NN postrojenja 4000A, 80kA

  • TS 3x1600kVA, 6/0,4kV
  • Februar 2019
  • Natron Hayat Maglay